Home

เว็บไซต์สปาย191 (ประเทศไทย) ก่อตั้งและดำเนินการโดย นักสืบนะ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ดีสปายพัฒนาตัวเองจนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งบุคคลทั่วไป นักสืบที่แท้จริงต้องรับฟังความทุกข์ของผู้อื่นอย่างจริงใจ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาแล้วแก้ปัญหาด้วยปัญญา