SPY191 ให้บริการสืบในเรื่องส่วนตัว

SPY191 provides personal matter investigation service 

SPY191 ให้บริการสืบในเรื่องธุรกิจ

SPY191 provides business matter investigation service 

หมายเหตุ : ต้องการให้สืบค้นหาข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่มีในรายการ ที่คุณอยากรู้เพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ อีเมล์ และไลน์ ได้ตลอดเวลา

Remarks : If you want us to investigate other information not listed above, please contact us via phone, email or LINE at any time. 

 

SPY191 ให้บริการสืบสวนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย

SPY191 provides legal enforcment investigation service 

SPY191 ให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดี

SPY191 provides legal matter investigation service in relation of cases

เนื่องจาก เรามีบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ ในการสืบสวน และการสอบสวนของหน่วยงานราชการมายาวนาน พร้อมทีมทนายความที่มีความรู้ความสามารถ ทำให้เราทราบแนวทางในการดำเนินคดี โดยเฉพาะคดีอาญาเป็นอย่างดี เรามั่นใจว่าเราสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้กับคุณได้เป็นอย่างดี

As we have many experts with extensive experience in investigation and inquiry in government agencies, as well as the brilliant attorney team, we know how to deal with the cases, especially criminal cases. We are certain that our advice will be of great help for you. 

ข้อตกลงในการจ้าง นักสืบเอกชน

1.ค่าใช้จ่ายที่ทางทีมงาน นักสืบเอกชน แจ้งให้ท่านทราบนั้นได้ทำการวิเคราะห์ และพิจารณามาอย่างถี่ถ้วนแล้ว

โดยทีม นักสืบเอกชน ที่มากด้วยประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้ประโยชน์สูงสุด และได้เนื้องานมากที่สุด

หากท่านเห็นว่าค่าใช้จ่ายนั้นสูงเกินไปท่านมีสิทธ์ปฎิเสธว่าจ้างได้ทันที

2. ผู้จ้างต้องชำระค่าใช้จ่ายให้ทางทีม นักสืบเอกชน หรือทำการมัดจำเงิน 50% ก่อนเริ่มงาน ตามเงื่อนไข หากท่านต้องการทำเอกสารสัญญาจ้าง ทาง นักสืบเอกชน ยินดีจัดทำหนังสือสัญญาตามข้อตกลงว่าจ้างเพื่อให้ท่านและทางทีม นักสืบเอกชน ลงนาม เมื่อเสร็จสิ้นการชำระเงิน 

3. การนัดคุยงาน หรือนัดเจรจาตกลงว่าจ้าง ท่านสามารถมาที่สำนักงาน นักสืบเอกชน หรือบ้านนักสืบได้ เพื่อความเชื่อมั่นในการว่าจ้างปฏิบัติงาน มาพูดคุย มาเจอทีมนักสืบ เพื่อความสบายใจของตัวท่านเอง 

หมายเหตุ หากท่านต้องการยกเลิกภาระกิจ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางเราจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

ราคาว่าจ้างนักสืบ สืบชู้สาว สะกดรอย-ตามพฤติกรรม เก็บหลักฐานด้วยภาพ และวิดีโอ

ราคาแต่ละงานจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยุ่ที่ระยะทาง และความยากง่าย ของงานนั้นๆ

ทางเรารับงานสืบขั้นต่ำ 5-7 วันขึ้นไปเท่านั้น…………………………………………………………………………………………………………

ราคา และเงื่อนไขมีดังนี้

1.พื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล ราคาเริ่มต้นที่ 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 (ต่อวัน)

(กรณีที่ต้องตามออกต่างจังหวัดกระทันหัน) ทางเราต้องคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

กรณีไม่ค้างคืน” 5,000 “ (ต่อวัน) กรณีที่ต้องค้างคืน” 6,000-8,000 (ต่อวัน)

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานที่พักของเป้าหมาย ที่อาจสูงเกินกว่าที่ทางนักสืบคิดค่าใช้จ่ายไว้

2.พื้นที่ต่างจังหวัด ราคาเริ่มต้นที่ 10,000 12,000 15,000 20,000 (ต่อวัน)

หมายเหตุ

 ระยะเวลาปฎิบัติงานของนักสืบ คือ 10 ชั่วโมง (ต่อวัน) รายงานผลการทำงานทุกชั่วโมง / ภาพ และวิดีโอทั้งหมดของวัน 

จะส่งให้ทุกวันหลังเลิกงาน

กรณีที่ต้องทำงานเกินเวลาที่กำหนด ทางเราคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ชั่วโมงละ 1,000 บาท

ผู้ว่าจ้าง สามารถร้องขอมาร่วมดูการทำงานกับทีมนักสืบได้ แต่อย่าก่อเหตุให้นักสืบเดือดร้อน หรือรำคาญใจเด็ดขาด

ราคาว่าจ้างตามหาตัวบุคคล ที่เจตนาหลบหนี หลบซ่อน

ราคาแต่ละงานจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่ที่ความยากง่าย ของงานนั้นๆ

ราคา และเงื่อนไขมีดังนี้

1.บุคคลที่เจตนาหลบหนี เช่น ลูกหนี้ทั้งนอกระบบ และในระบบ บุคคลที่มีความผิดทางกฎหมาย บุคคลที่มีหมายจับ และไม่มีหมายจับ บุคคลทั่วไปที่มีปัญหาในครอบครัว ทะเลาะวิวาทแล้วหลบหนี

ราคาเริ่มต้นที่ 150,000 200,000 300,000 400,000 500,000 เหมาต่องาน

หมายเหตุ

การทำงานของเรามีความชัดเจน ถ้าทางเราทำงานแล้วไม่พบเจอเป้าหมาย หรือนำมาซึ่งการจับกุมผู้ต้องหาได้ตามที่ตกลงกันไว้ในหนังสือสัญญา

( เรายินดีคืนเงินมัดจำทั้งหมดที่จ่ายมา ) โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ

คำเตือนระหว่างการทำงาน วิเคราะห์ วางแผนอยู่นั้น ถือว่าเราเริ่มงานแล้ว ถ้าเป้าหมายหรือบุคคลที่ให้ตามหานั้น ปรากฏตัวกลับมาก่อน หรือทางผู้ว่างจ้างเจอตัวก่อน หรือจับกุมผู้ต้องหาได้ก่อนเวลาที่หนังสือสัญญากำหนดไว้นั้น

( ทางเราจะไม่คืนเงินมัดจำที่ผู้ว่าจ้างจ่ายมาทุกกรณี ) 

เงื่อนไขการชำระเงิน

มัดจำ 50% ทำสัญญาก่อนเริ่มงาน และอีก 50% เมื่องานสำเร็จตามที่ตกลงไว้ในสัญญา

Agreement for Hiring Private Detective Service

  1. All costs and expenses proposed by the private detectives have been thoroughly analyzed and considered by the private detectives with extensive experience to ensure the utmost benefits of the clients and the effective work. If you think the proposed fees are too high, you may refuse the hiring right away.
  2. The client shall pay the 50% deposit to the private detective team prior to starting the work as stipulated in the terms and conditions. If you wish to enter into the service agreement, we agree to make the service agreement based on the hiring terms and condition for you and the private detective team to sign after the complete payment. 
  3. For meeting or negotiations, you may visit the private detective office or residence to build your trust in hiring us for work. You may meet and discuss with the private detective team for your comfort.

Note: If you wish to cancel the mission for whatever reason, the service fee will be non-refundable in any cases. 

 

Detective fees for investigation on affairs, tracing, collecting evidence with photos and video recording

The fee will vary depending on the job difficulties and distance.

We accept the investigation jobs for the minimum of 5-7 days only.

Fees and terms and conditions are as follows:

1. Bangkok Metropolitan Region – The prices starts from 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 Baht per day.

(In case of urgent travel to upcountry, extra fees will be charged.)

Note: Fees are subject to change, depending on the whereabouts of the targets which may be higher than expected. 

2. Other provinces: The prices starts from 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 Baht per day.

Note

  • The work hours of the detectives are 10 hours per day. Progress report shall be submitted hourly with all photos and video recording of that day after work.
  • In case of overtime, the extra fee of 1,000 Baht per hour shall be charged. 
  • Th client may request to observe the detective work provided that the work must not be disturbed or hindered. 

Fees for tracing fleeing or hiding individuals

The fee will vary depending on the job difficulties. 

Fees and terms and conditions are as follows:

  1. Persons intending to escape such as formal and informal debtors, illegal persons, persons with and without arrest warrant, general persons having family issues, persons escaping after quarrel  

The fee starts from 150,000, 200,000, 300,000, 400,000, 500,000 Baht in lump sum per job.

Note

  • We work transparently. If we cannot locate the target or cannot lead to the arrest for the suspect as agreed, we will refund all paid fees without condition. 
  • During work, analysis or planning, it means that our work has started. If the target or the person in question has appeared or been found by the client or arrested prior to the period prescribed in the agreement, we will not refund all deposits paid by the client in any cases. 

Payment term

50% deposit paid before the work starts and another 50% upon completion of the work as prescribed in the agreement.